Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Dergisi

“Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları” dergisi, Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği’nin resmi yayın organıdır. Dergi, Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları alanında özgün makaleler, olgu sunumları ve güncel araştırmaları kabul etmektedir.

Yayın politikası: Dergide değerlendirme veya yayınlama ücreti yoktur ve dergi Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği tarafından finanse edilir. Dergi yılda üç (3) kez olmak üzere Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yayınlanır. Derginin yayın politikası, içerik ve formatı “International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)”, “World Association of Medical Editors (WAME)”, “Council of Science Editors (CSE)” ve “Committee on Publication Ethics (COPE)” kuralları ile uyumludur. Yayınlanan makalelerin tüm değerlendirme ve kabul süreçlerinde bütün sorumluluk dergi editörlerindedir.

1. GENEL BİLGİLER

Çevrimiçi yazı işleri: Tüm yazışmalar ve yazı gönderimleri çevrimiçi olarak https://parkinson.org.tr adresi üzerinden yapılmalıdır. Yazı gönderimi için detaylı bilgi bu internet adresinden edinilebilir. Gönderilen her yazı için özel bir numara verilecek ve yazının alındığı eposta yolu ile teyit edilecektir.

Yazı dili: Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

Yazının bir başka yere yayın için gönderilmediğinin beyanı: Her yazar gönderilen yazının, basılı ya da elektronik ortamda, kısmen veya tamamen başka bir yerde daha önce yayınlanmadığı ya da halen yayın için değerlendirmede bulunmadığını beyan etmelidir.

Dergide yayımlanan yazıların her türlü sorumluluğu (etik, bilimsel, yasal, vb.) yazarlara aittir.

Değerlendirme: Makaleler çift-kör bir değerlendirme sürecine tabi tutulur. Her makalenin ön değerlendirme işlemi Editörler Kurulu tarafından yapılmaktadır. Yayın için incelenecek makaleler öncelikle baş editör tarafından değerlendirilir. Dergi yazım kurallarına uygun olmayan ya da derginin amacı dışında olan makaleler doğrudan reddedilir. Ayrıca http://www.icmje.org/icmjerecommendations.pdf web adresinde belirtilen Biyomedikal dergilere gönderilen yazılar, gerekli şartlara uygun değil ise reddedilir. Makaleler intihal veya duplikasyon açısından taranır. Bu hususlarda etik sorun olması durumunda, Editörler Kurulu Yayın Etiği Kurulu (COPE) ilkelerine göre işlem yapar. Bu aşamayı geçen makalelere en az iki çift kör hakem atanır. Hakemler, konu ile ilgili uluslararası literatürde yayını olan ve önemli düzeyde atıf alan bağımsız uzmanlar arasından seçilir. Araştırma makaleleri, sistematik derlemeler ve meta-analizler editörlerin gerek duyması halinde bir biyoistatistik uzmanı tarafından incelenebilir. Dergiye makale gönderen yazarlar, yanıltıcı ifade ve yazım hataları dâhil olmak üzere, makalenin ana fikri muhafaza edilmek koşuluyla, editörün makale üzerinde değişiklik yapabileceğini kabul eder. Baş Editör, tüm makalelerin yayımlanması konusunda karar verici nihai yetkilidir.

Revizyonlar: Revizyonu yapılan makalenin gönderim aşamasında, yazar hakemler tarafından belirtilen her hususa yanıt içeren “Hakemlere Yanıt” dosyasını da göndermelidir. Bu dosyada hakemlerin yorumları ve ardından yazarların yanıtları ve değişiklik yapılan satır numaraları ve ana makalenin ayrıntılı bir nüshası yer almalıdır. Yazardan istenen revizyon 30 gün içinde yapılarak dergiye tekrar gönderilmelidir. Bu süre zarfında gönderilmeyen makaleler için revizyon seçeneği iptal edilebilir. Yazar(lar)ın ilave süreye ihtiyacı olması durumunda, ilk 30 günlük süre dolmadan bunu talep etmesi gerekmektedir. Kabul edilen makaleler gramer, noktalama işaretleri ve biçim açısından kontrol edilir. Makalenin yayın süreci tamamlandığında, bir sonraki basılı sayıdan önce derginin web sayfasında online olarak yayımlanır. Kabul edilen makalenin PDF dosyası sorumlu yazara gönderilir ve iki gün içinde yayın onayı alınır. Gönderilen makalelerin son durumları ve dergiye ilişkin diğer bilgilere https://submit.parkinson.org.tr adresinden ulaşılabilir.

Yayına kabul: Gönderilen yazılar Yayın Kurulunun onayı ile yayınlanır.

Yayın hakkının devri: Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği’nin resmi dergisine gönderilen makalelerin yazarları, yayın telif haklarını Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği’ne devretmelidirler. Bu devir, yazının yayına kabulü ile bağlayıcı hale gelir. Basılan materyal Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği’nin yazılı izni olmadıkça bir başka yerde kısmen veya tamamen kullanılamaz.

Çıkar çatışması: Şahıslardan veya kurumlardan alınan her türlü mali ve diğer destekler, Editörler Kurulu’na bildirilmeli ve muhtemel çıkar çatışmalarını ifşa etmek amacıyla Uluslararası Tıbbi Dergi Editörleri Kurulu (ICMJE) Muhtemel Çıkar Çatışmaları Formu doldurulmalı ve dergiye gönderilmelidir. Makaleler, ICMJE Tıp Dergilerinde Akademik Makalelerin Yürütülmesi, Bildirilmesi, Düzenlenmesi ve Yayımlanması önerilerine uygun olarak hazırlanmalıdır (http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf).

Klinik çalışmalar ve Bildirme Kılavuzları: Yazarlar, makalelerini randomize çalışmalar için CONSORT, gözlemsel çalışmalar için STROBE, tanısal doğruluk çalışmaları için STARD, sistematik derleme ve meta-analizler için PRISMA, deneysel hayvan çalışmaları için ARRIVE ve randomize olmayan halk sağlığı girişimleri için TREND kılavuzlarına göre hazırlamaları gerekmektedir. Yazarlar sağlık alanındaki araştırma yayınlama kılavuzu ile ilgili detaylı bilgi için EQUATOR internet adresine başvurabilirler. (http://www.equator-network.org/)

Yayın etiği: Deneysel, klinik ve ilaç araştırma çalışmaları ve bazı olgu sunumlarında uluslararası anlaşmalar (Helsinki Bildirgesi, (2013 revizyonu) Laboratuvar Hayvanlarının Bakımı ve Kullanımına İlişkin Kılavuz - https://www.nap.edu/catalog/5140.html/) uyarınca çalışma protokollerinin Etik Kurul tarafından onaylanması gerekmektedir. Gerekli olması halinde, yazarlardan Etik Kurul raporları veya resmi belgeler de talep edilebilir. Deneysel çalışma sonuçlarının bildirildiği makalelerde, tüm hastaların tedaviler hakkında ayrıntılı olarak bilgilendirildiği ve her hastadan bilgilendirilmiş onam alındığı ifadesi yer almalıdır. Hayvan çalışmalarında, deneklerin acı çekmesini önlemek amacıyla gerekli önlemlerin alındığı açıkça belirtilmelidir. Hastalardan rıza alındığını onaylayan Etik Kurul onayı ve Etik Kurul numarası makalenin Hastalar ve Yöntemler bölümünde belirtilmelidir. Hastaların kişisel bilgilerinin korunması ve ifşa edilmemesi yazarın sorumluluğundadır. Hastanın kimliğini ifşa edebilecek görsellerin kullanılması durumunda, hastanın kendisinden veya yasal temsilcisinden imzalı belge alınmalıdır.

İntihal: Kasti olup olmadığından bağımsız olarak, intihal ciddi bir ihlaldir. Makalenin bir başka çalışma ile referans verilmeksizin benzerlik göstermesi durumu intihal olarak kabul edilir. Makale kabul edilmeden önce veya kabul edildikten sonra veya yayımlandıktan sonra intihal kanıtı olması durumunda, yazara aksini ispat etmesi için bir olanak tanınır. Yazar ile yapılan görüşmeler memnun edici düzeyde olmaz ise, makale geri çekilir ve sorumlu Editör(ler) tarafından belirlenen bir süre zarfında makalenin tekrar yayımlanmasına izin verilmez. Dergi, yayın öncesinde tüm makaleleri intihal açısından kontrol eder ve içeriğin özgünlüğünü doğrular.

2. MAKALE HAZIRLANMASI

Yazılar ve yazı ile ilgili tüm şekil, tablo ve resimler web sitesi üzerinden gönderilmelidir. Aşağıdaki liste yazarlara kolaylık olması açısından yazının dergiye değerlendirilmek üzere gönderilmesinden önce kontrol edilerek eksiklerin tamamlanması için sunulmuştur. Eksik gönderiler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2.1. Genel

Yazılar tercihen Microsoft Word programı kullanılarak yazılmalıdır. Makaleler 12 punto Times New Roman karakterleri kullanılarak yazılmalıdır. Yazılar A4 (21x29.7 cm) beyaz dosya kağıdının bir yüzüne, tüm yazı boyunca (başlık, Türkçe ve İngilizce özetler, makale, kaynaklar, tablolar ve altyazılar da dahil olmak üzere) çift satır aralıklı olarak ve sayfanın tüm kenarlarından üçer santimlik boşluk bırakılarak (kelime işlemcinin sayfa düzeni ayarlarından) yazılmalıdır.

Tüm yazılar (1) başlık sayfası (2) özet, (3) makale, (4) teşekkür yazısı (varsa), (5) çalışmayı destekleyen fon ve kuruluşlar (ifşa gereği olan durumlarda), (6) kaynaklar, (7) tablolar ve (8) altyazılar olarak dizilmelidir. Başlık sayfasına 1 numara verilerek, altyazılar sayfası da dâhil olmak üzere, tüm sayfalar sağ üst köşeden sırayla numaralandırılmalıdır.

Sisteme yüklenen, ana metinde (düz metin) yazar ve merkez ismi bulunmamalıdır. Yazar ve merkez isimlerini içeren başlık sayfası, sisteme ayrı bir dosya olarak yüklenmelidir.

Araştırma ve inceleme yazıları çift satır aralıklı toplam 20 sayfayı geçmemeli, bir başlık sayfası, bir sayfa Türkçe özet, bir sayfa İngilizce özet, 10 sayfa makale (en çok 2250 kelime), en fazla üç sayfa kaynaklar ve varsa bir sayfa şekil altyazıları olacak şekilde düzenlenmelidir. Tabloların her biri ayrı sayfalarda hazırlanarak gönderilmelidir. Birimler, Uluslararası Birim Sistemi (SI) uyarınca yazılmalıdır.

Olgu sunumları ve başlık sayfası, Türkçe ve İngilizce özetler, kaynaklar, tablolar ve şekil altyazıları hariç, toplam dört sayfayı (1000 kelime) geçmemelidir. Yazıda şekil kullanılıyorsa her şekil başına yazı 1/2 sayfa veya 125 kelime kısaltılmalıdır. Olgu sunumları bir veya iki yüksek kalitede ve orijinal resimler içermelidir. Olgu sunumlarında 1 veya 2 resim içerisinde toplam 6 figür paneli kabul edilir.

Editöre mektup yazıları çift satır aralığı ile yazılmalı, toplam iki sayfayı (en çok 500 kelime) geçmemeli ve kaynak sayısı dört ile sınırlandırılmalıdır. Editöre mektup yazılarında tablo ve şekillerin basılmaları ancak istisnai durumlarda söz konusu olabilir.

Derlemeler 4000 kelime, editör yazıları 2500 kelime ile sınırlandırılmalıdır.

Makale Türü Kelime
Sınırı
Özet Kelime
Sınırı
Kaynak
Sınırı3
Yazar
Sınırı3
Orjinal Makale 22501 2502 25 8
Derleme 40001 100 85 8
Olgu Sunumu 10001 100 6 5
Editöre Mektup 500 N/A 4 3
1 Özet, Kaynaklar, Tablolar ve Resim Açıklamaları Hariç
2 Giriş, Metot, Bulgular ve Sonuç Bölümleri ile yazılmalıdır.
3 Sınırı geçen yazılarda editöre gerekçe sunulmalıdır.

2.2. Başlık sayfası

Mümkün olduğunca kısa bir başlık kullanılmalıdır. Yazının başlığı araştırma ve inceleme yazılarında 95 karakteri (her harf ve boşluk bir karakter sayılır), diğer makale türlerinde ise 80 karakteri geçmemelidir. Başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır. Başlık Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalıdır. Başlığın hemen altına 40 karakteri geçmeyecek bir kısa başlık eklenmelidir.

Yazıda sadece çalışmaya doğrudan katkısı bulunan yazarların ad ve soyadları açık olarak yazılmalı ve yazar sayısı original makale ve derleme makalelerde sekizi, olgu sunumlarında beşi, editöre mektuplarda üçü geçmemelidir. Daha fazla sayıda yazar mevcutsa, editöre sebebi izah edilmelidir. Yazarların altına çalışmanın yapıldığı kurumun açık adı ve şehir yazılmalıdır. Eğer birden fazla kurum (en fazla iki) çalışmaya katılmışsa, her yazarın ait olduğu kurum belirtilmelidir (yazarlar başlık sayfası ve makale dâhil olmak üzere yazının hiçbir yerinde unvan kullanmamalıdır).

Çalışmayı destekleyen fon ve kuruluşlar burada belirtilmeli, çalışmanın herhangi bir kongrede sunulması planlanıyor ya da daha önce sunulmuş ise kongre adı, zaman (gün ay-yıl) ve yer belirtilerek yazılmalıdır.

Başlık sayfasının en altına iletişim kurulacak yazarın adı, soyadı, açık adresi, posta kodu, telefon numarası (verilmek isteniyorsa cep telefonu) ve mutlaka eposta adresi yazılmalıdır.

Başlık sayfası, sisteme ayrı bir dosya olarak yüklenmelidir.

Makale yüklenirken her yazar için bir ORCID numarası gereklidir. Bu numara ücretsiz olarak http://orcid.org adresinden alınabilir.

2.3. Özetler

Özetler, araştırma yazılarında 250 kelimeyi geçmemelidir. Türkçe (Amaç, Çalışma planı, Bulgular, Sonuç) ve İngilizce özetler (Background, Methods, Results, Conclusion) olmak üzere dört bölümden oluşmalıdır. Olgu sunumları, derlemeler, cerrahi teknik, video makale ve yeni fikirler yazılarında ise bu bölümlere gerek olmayıp özetler 100 kelimeyi geçmemelidir. Makale için verilecek Türkçe ve İngilizce anahtar sözcükler (3-5 adet), MeSH terim’den alınmalı, özetlerden hemen sonra verilmelidir. Editöre mektuplar, Yorumlar, İlginç görüntü ve Editör yazıları için özet gerekmemektedir.

Özetlerde kısaltma kullanılmasından mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Kısaltma kullanılması mutlaka gerektiğinde, ilk geçtiği yerde parantez içinde tanımlandıktan sonra kullanılmalıdır.

Görsel Özet kısa, tek bakışta çalışmanın sonuçlarını sunan resimsel bir özettir. Dergi internet sayfasında arama sonuçlarıyla beraber ve internet sayfasındaki tam metin makaleler ile birlikte gösterilir. Görsel özeti olan makaleler daha görünür olup daha çok referans almaktadır. Görsel özetler özet bölümü olan tüm yazılar için hazırlanabilir ama zorunlu değildir. Görsel özet hazırlanırken tavsiye edilen şablonlar kullanılabilir veya yazarlar tarafından benzer bir görsel oluşturulabilir. Görsel özetler İngilizce olmalıdır. JPEG veya TIFF formatında yüklenmelidir. Editörler görsel özetlere revizyon önerebilir. Microsoft PowerPoint ile hazırlanan Görsel Özetler tam ekran modunda ekran görüntüsü olarak JPEG veya TIFF formatında yüklenmelidir.

2.4. Metin

Yazı; Giriş, Hastalar ve Yöntemler (Gereç ve Yöntem), Bulgular ve Tartışma bölümlerinden oluşmalıdır. Giriş bölümünde konuyu ve çalışmanın amacını açıklayacak bilgilere yer verilmelidir. Hastalar ve Yöntemler bölümünde çalışmanın gerçekleştirildiği yer, zaman ve çalışmanın planı açıklanmalıdır. Eğer bu bölüm altında yer verilecek alt başlıklar var ise, sırasıyla hasta özellikleri, cerrahi teknik veya deneysel çalışma yöntemi, verilerin derlenmesi (toplanması), takip yöntemi, kullanılan istatistiksel yöntem (ayrıntılı olmalı) şeklinde olmalıdır. Bulgular bölümünde elde edilen veriler, istatistiksel sonuçları ile beraber verilir. Tartışma bölümünde çalışma sonuçları, literatür ile karşılaştırılarak değerlendirilir.

Çalışmanın kısıtlılıklarından tartışma bölümünde, sonuç paragrafından önce bahsedilmelidir.

Kaynaklar, şekil ve tablolar yazı içerisindeki geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır.

Kısaltmalardan mümkün olduğunca kaçınılmalı, eğer kısaltma kullanılacaksa ifadenin ilk geçtiği yerde açıklanmalıdır.

Metin içindeki tüm ölçüm birimleri uluslararası metrik standartlara uygun olarak verilmelidir.

Yazının istatistiksel analizleri için Guidelines for Data Reporting and Nomenclature (Ann Thorac Surg 1988;46:260-1) adlı makaleden yararlanılabilir.

Dipnotlar zikredildikleri sayfanın altında verilmelidir. İlaç, ekipman ve diğer firma isimli materyaller için, yazıda parantez içerisinde şirket ismi ve yeri belirtilmelidir.

Teşekkür yazıları, ödenekler ve finansal destekler veya teknik yardımları da içerecek şekilde yazının sonunda, referanslardan önce konulmalıdır.

2.5. Kaynaklar

Kaynakların kullanılmasında seçici davranılmalı ve çalışmayla doğrudan ilgili kaynaklara yer verilmelidir. Kollektif ve güncel derleme yazıları dışında referans listelerinin çok geniş tutulması yer israfına neden olmaktadır. Genel bir kural olarak araştırma makalelerinde ve yeni fikirler kategorisindeki yazılarda referans sayısı en fazla 30, olgu bildirimi, video makaleleri ve cerrahi teknik yazılarında en fazla 6, derlemelerde en fazla 85, ilginç görüntü ve editöre mektuplarda en fazla 4 olmalıdır.

Kişisel temaslardaki bilgi alışverişleri, hazırlık aşamasındaki makaleler ve diğer basılmamış veriler kaynak olarak gösterilmemelidir.

Kaynaklar iki satır aralıklı olarak ayrı bir sayfaya yazılmalı ve yazı içinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır.

Dergi kaynaklarında yıl, cilt, başlangıç ve bitiş sayfaları verilirken kitap kaynaklarında ise sadece yıl, başlangıç ve bitiş sayfaları belirtilmelidir.

Kaynaklar metin içinde verilirken şu kurallara uyulmalıdır:

Kaynak gösterilecek makalenin ilk yazarının soyadı verilecekse arkasına “et al.” eklenmeli ve hemen akabinde üst simge “[ ]” içerisinde referans numarası yazılmalı, daha sonra cümle tamamlanmalıdır.

Cümle içerisinde isim verilmeyecek ise kaynak numarası cümle sonunda, nokta işaretinden sonra üst simge köşeli parantez “[ ]” içinde verilmelidir.

Cümle içerisinde değişik ifadeler için değişik kaynaklar gösterilecekse, her kaynak ilgili olduğu ifadenin bitiminde, noktalama işaretinden sonra üst simge köşeli parantez “[ ]” içinde verilmelidir.

İkiden fazla peş peşe gelen kaynak var ise ilk ve son olanları, aralarına “-” işareti konarak verilmelidir: [1-3]; [14-18]; [8-14] gibi.

Kaynaklarda yazarların tam soyadları ve adlarının ilk harfleri yazılmalıdır. Kaynaktaki yazar sayısı 6 veya daha az ise tüm yazarlar belirtilmeli, yazar sayısının daha fazla olduğu durumlarda ilk 6 yazarın sonuna “et al.” ibaresi konularak kaynak yazılmalıdır.

Dergi isimleri Index Medicus’a göre kısaltılmalıdır. Yazarlar, kaynakların ve yazılışlarının doğruluğundan sorumludurlar.

Kaynakların yazım şekli ve noktalama işaretleri aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır:

Dergi makalesi için

Kempster PA, Frankel JP, Bovingdon M, Webster R, Lees AJ, Stern GM. Levodopa peripheral pharmocokinetics and duration of motor response in Parkinson’s disease. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1989;52:718-23.

Kitap için

William J, Marks Jr, editors. Deep Brain Stimulation Management. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press; 2015.

Kitaptan bir bölüm için

Lang AE. Clinical rating scales and videotape analysis. In: Koller WC, Paulson G, editors. Therapy of Parkinson’s Disease. 3rd ed. New York: Dekker; 1990. p. 3-30.

2.6. Tablolar

Tablolar iki satır aralıklı olarak her biri ayrı bir Word sayfasında hazırlanmalı ve her tablonun üstünde numarası ve başlığı olmalıdır. Tabloda kısaltmalara yer verilmişse bu kısaltmaların açılımı altyazı şeklinde tablonun altında ve alfabetik sıraya göre yer almalıdır.

Daha önce basılı veya elektronik olarak yayınlanmış tablolardan yararlanıldığında hem yazarı hem de basımevinden yazılı izin alınmalıdır ve bu, dergi editörlüğüne faks veya posta ile gönderilmelidir.

Tablolar tek başına açıklayıcı olmalı yazı veya resim içerisindeki bilginin tekrarı olmamalıdır. Gereksiz bilgi barındıran tablolar yazıdan çıkarılacaktır.

2.7. Şekil-Grafik-Resim altyazıları

Altyazılar iki satır aralıklı olarak ayrı bir sayfaya yazılmalıdır. Metin içerisindeki sıralarına göre numaralandırılmalı ve şekil, grafik ve resimlerde kısaltmalara yer verilmişse, bu kısaltmaların açılımı altyazının altında ve alfabetik sıraya göre yer almalıdır. Tüm mikroskobik resimlerde boyama tekniği ve büyütme oranı açıklanmalıdır.

Daha önce basılı veya elektronik olarak yayınlanmış şekil, grafik ve resimlerden yararlanıldığında hem yazarı hem de basımevinden yazılı izin alınmalıdır ve bu, dergi editörlüğüne faks veya posta ile gönderilmelidir.

Yüzü saklanmamış ve tanınabilir şekilde görünen şahısların resimlerini kullanırken kendilerinden yazılı izin alınmalıdır.

2.8. Şekil ve resimler

Resim ve şekiller online olarak internet aracılığıyla her biri bir ya da daha fazla resim içerebilen bir ya da daha fazla sayıda ayrı ayrı dijital görüntü dosyaları halinde sisteme yüklenir. Her bir resim dosyası için şekil numarası dosya ismi olarak kullanılır (örneğin, Figure 1A). Tüm görüntüler 300 Dpi çözünürlükte .JPEG ve .TIFF formatlarında teslim edilmelidir. Powerpoint (.ppt) dosyaları sadece çizili grafikler için kullanılabilir ve her Powerpoint şekli için ayrı bir Powerpoint dosyası hazırlanmalıdır. Dijital resim dosyaları ve formatları konularında tecrübe sahibi olmayanlar için teknik yardım almaları önerilir.

Basılı veya elektronik ortamda daha önce yayınlanmış her türlü, şekil ve fotoğraf için hem yazardan hem de yayıncıdan (yayın hakkı sahibi) yazılı izin alınması ve derginin yazı işlerine e-posta yoluyla gönderilmesi gerekir.

Makalenin yayına kabul edilmesi, ancak gönderilmiş elektronik görüntü, çizim ve resim dosyalarının baskıya uygun olmaması durumunda dergi editörlüğü bunların orijinallerinden bir tam takım gönderilmesini talep edebilir. Bu konuda istem ve gerekli talimatlar dergi editörlüğünce bildirilecektir.

3. DERGİ PRENSİPLERİ

Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Dergisi, yazarlardan araştırma ve yayın etiğine uyumlu olunmasını istemektedir. İnsanlarda veya hayvanlarda gerçekleştirilen araştırmalarda ulusal ve uluslararası etik kılavuzlara uyum ve ilgili etik kurullardan izin esastır. Yazarlar insanlarda ya da deneklerde yapılan prospektif çalışmalar için yazar ve kurum listesini içeren etik kurul onayını yazının gönderim aşamasında sisteme yüklemelidirler (https://submit.parkinson.org.tr).

Retrospektif çalışmalar, veri tabanı analizleri gibi hayvan ya da insan çalışması içermeyen makaleler için de etik kurul onayı (tercihen) ya da kurum onayı alınması gerekmektedir, ancak bu tür çalışmalar için alınmış olan etik kurul onayının yazının gönderim aşamasında beyan olarak metodoloji kısmında belirtilmesi yeterlidir, gerek görüldüğünde bu tür çalışmalar için alınmış olan etik kurul raporlarını editör sorumlu yazardan isteyebilir. Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.

3.1. İnsanlı araştırmalar: Çalışmanın yapıldığı merkezin etik kurul ve insanlı araştırmalar komitesi tarafından verilen onay ile araştırmacılar tarafından takip edilen etik esaslar Hastalar ve Yöntem bölümünde belirtilmelidir. Ayrıca, bilgilendirilmiş onamın her katılımcıdan alındığına dair bir ifade de eklenmelidir.

Ana metinde ilaç, ürün, donanım veya yazılım programlarından söz edilmesi halinde, ürünün adı, üretici firma ve şehir ve ülke bilgileri dahil olmak üzere, ürün bilgisi aşağıdaki formatta olacak şekilde parantez içinde belirtilmelidir. Örn. Discovery ST PET/BT tarayıcı (General Electric Medical Systems, Milwaukee, Wisconsin, USA).

3.2. Deneysel hayvan çalışmaları: Gereç ve Yöntem bölümünde, deneysel çalışmalarda tüm hayvanların Laboratuvar Hayvanlarının Bakım ve Kullanımı Kılavuzuna (Guide for the Care and Use of Laboratory Animals) uygun olarak insancıl bir muameleye tabi tutulduğu belirtilmelidir.

3.3. Çıkar çatışması: Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Dergisi yazarlardan makaleleriyle ilgili olarak menfaat çatışması potansiyeli olabilecek herhangi bir mevcut ticari birlikteliği beyan etmelerini istemektedir (örneğin, istihdam edilme, doğrudan ödemeler, hisse senedine sahip olma, muhafaza etme, danışmanlık, patent lisans ayarlamaları veya onorasyon). Çalışmayı destekleyen tüm finansal kaynaklar da dipnot olarak beyan edilmelidir.

3.4. Bilimsel sorumluluk beyanı: Kabul edilen bir makalenin yayınlanmasından önce her yazar, araştırmaya, içeriğinin sorumluluğunu paylaşmaya yetecek boyutta katıldığını beyan etmelidir.

Bu katılım şu konuları içermelidir:

Deneylerin fikir üretimi ve tasarımlarının oluşturulması veya verilerin toplanması, analizi ya da ifade edilmesi,

Makalenin taslağının hazırlanması veya bilimsel içeriğinin gözden geçirilmesi,

Makalenin basılmaya hazır son halinin onaylanması.

3.5. Yazının bir başka yere yayın için gönderilmediğinin beyanı: “Bu çalışmanın içindeki materyalin tamamı ya da bir kısmının daha önce herhangi bir yerde yayınlanmadığını ve halihazırda da yayın için başka bir yerde değerlendirilmede olmadığını beyan ederim. Bu, 400 kelimeye kadar olan özetler hariç, sempozyumlar, bilgi aktarımları, kitaplar, davet üzerine yazılan makaleler, elektronik formatta gönderimler ve her türden ön bildirileri içerir.”

3.6. Sponsorluk beyanı: Yazarlar aşağıda belirtilen alanlarda, varsa çalışmaya sponsorluk edenlerin rollerini beyan etmelidirler;

Çalışmanın tasarımı

Veri toplanması, analizi ve sonuçların yorumlanması

Raporun yazılması

Editöryal İletişim:

Prof. Dr. Esen Saka
Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği
Halil Rıfat Paşa Mah., Güler Sok., No: 33, Kat: 1, 34400 Okmeydanı, Şişli, İstanbul, Türkiye
Tel: +90 (212) 220 36 18
Faks: +90 (212) 296 05 79
E-posta: iletisim@parkinsondernegi.com
Web adresi: https://parkinson.org.tr