Journal of Parkinson's Disease and Movement Disorders

Hale Zeynep BATUR ÇAĞLAYAN, Ayşe BORA TOKÇAER

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Konverjans yetmezliği; Parkinson hastalığı; parkinsonizm; sakkad, görsel halüsinasyon.

Özet

Parkinsonizm, bradikinezi, tremor, rijidite ve postural instabilite ile karakterize bazal gangliyon hastalıklarını içeren klinik bir sendromdur. Parkinson hastalığı (PH), nörodejeneratif parkinsonizm yapan nedenler içinde en sık görülenidir. Progresif supranükleer palsi, multisistem atrofi, kortikobazal dejenerasyon, Lewy cisimcikli demans daha nadir görülen parkinsonian hastalıklardır. Parkinsonizm sendromunun motor semptomlarının yanı sıra, motor olmayan semptomları da hastaların yaşam kalitesini etkiler. Motor olmayan semptomlar kognitif, nöropsikiyatrik, otonomik, duyusal belirtileri ve uyku bozukluklarını içerirler. Hastalar tarafından sıklıkla tanımlanan oftalmolojik yakınmalar, ilerleyici engelliliğe katkıda bulunurlar. Bu derlemede, parkinsonian sendromlarda görülen anormal göz kapağı hareketleri, anormal göz hareketleri, görsel fonksiyonda bozukluk ve görsel halüsinasyonlar gibi oftalmolojik bulgular literatür bilgileri ışığında tartışıldı.