Journal of Parkinson's Disease and Movement Disorders

Yeşim SÜCÜLLÜ KARADAĞ, Tuğba TUNÇ, Levent E. İNAN

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği, Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Demans; depresyon; motor olmayan semptomlar; Parkinson hastalığı.

Özet

Amaç: Bu çalışmada Parkinson hastalarındaki motor olmayan semptomların değerlendirilmesi, bunların motor komplikasyonlar ve hastalığın diğer özellikleri ile olası ilişkileri araştırıldı.

Hastalar ve Yöntemler: Çalışmaya toplam 67 hasta (24 kadın, 43 erkek; ort. yaş 66.4±9.1 yıl; dağılım 35-80 yıl) alındı. Detaylı öykü ve nörolojik muayeneye ek olarak tüm demografik, klinik ve terapötik veriler kaydedildi. Hastalar kardiyovasküler, cinsel, ürolojik, gastrointestinal, sudomotor semptomlar ve uyku bozuklukları açısından sorgulandı. İleri değerlendirme için Hoehn-Yahr (H-Y) ölçeği, birleşmiş Parkinson hastalığı değerlendirme ölçeği (BPHDÖ), mini mental test ve Hamilton depresyon değerlendirme ölçeği kullanıldı.

Bulgular: Ortalama hastalık süresi 5.0±4.9 yıldı. Çoğu hasta H-Y ölçeğinde evre 2’de (%44.8) idi ve ortalama BPHDÖ puanı 31.94±16.35 idi. Kognitif bozukluk 35 hastada (%53.0) saptanırken, depresyon 55 hastada (%80.6) mevcuttu. Kapsamlı sorgulama ile 47 hastada (%70.1) üriner semptomlar, 40 hastada (%59.7) uyku bozuklukları, 39 hastada (%58.2) psikiyatrik semptomlar, 37 hastada (%55.2) cinsel fonksiyon bozukluğu, 36 hastada (%53.7) gastrointestinal sistem semptomları ve 25 hastada (%37.3) sudomotor anormallikleri saptandı.

Sonuç: Parkinson hastalarının tedavi planlamasında motor olmayan semptomların ayrıntılı sorgulanması ve dikkate alınması, bu hastaların yaşam kalitesi için çok önemlidir.

9. Ulusal Parkinson ve Hareket Bozuklukları Kongresi’nde poster olarak sunulmuştur, 18-22 Mayıs 2011, Antalya, Türkiye (Presented at the 9th National Congress of Parkinson’s and Movement Disorders, May 18-22, 2011, Antalya, Turkey)