Journal of Parkinson's Disease and Movement Disorders

Nesibe Yıldız Akbulut, Banu Özen Barut

SBÜ Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Botulinum toksin, dental işlem, distoni, oromandibulolingual.

Özet

Amaç: Bu çalışmada merkezimizde oromandibulolingual distoni ile takipli hastaların retrospektif olarak incelenmesi ve ilişkili durumların araştırılması amaçlandı.

Hastalar ve Yöntemler: 01.01.2015 - 01.01.2022 tarihleri arasında kliniğimizde takip altında olan 20 oromandibulolingual distoni hastasının (4 erkek, 16 kadın; ort. yaş 59.9±10.4 yıl; dağılım, 38-77 yıl) verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların demografik özellikleri, fokal tutulum bölgeleri, sınıflandırması, risk faktörleri, etiyolojik nedenleri, tedavi seçenekleri ve tedaviye yanıtları analiz edildi.

Bulgular: Fokal tutulum alanlarına göre sınıflandırıldığında hastaların sekizinde (%40) izole lingual distoni, sekizinde (%40) oromandibular distoni saptanırken, dördünde (%20) oromandibular distoni ile birlikte blefarospasmın eşlik ettiği görüldü. Hastaların 13’ünde (%65) sekonder distoni tespit edildi. En sık görülen sekonder nedenler son altı ay içerisinde dental işlem geçirme (%30, n=6) ve antipsikotik ilaç kullanımı (%25, n=5) idi. Hastaların 17’sine (%85) botulinum toksin enjeksiyon uygulaması yapıldı, bu hastaların 12’si (%70) tedaviden memnun kaldı.

Sonuç: Oromandibulolingual distoni tablosundan oldukça farklı etiyolojiler sorumludur, primer idiyopatik ve sekonder formu mevcuttur. Sekonder nedenler arasında son altı ay içerisinde dental işlem varlığı oransal olarak dikkat çekicidir. Patogeneze yönelik daha ayrıntılı çalışmalara ihtiyaç vardır. Botulinum toksin enjeksiyonu hastaların çoğunda rahatlama sağlamaktadır.

Atıf: Yıldız Akbulut N, Özen Barut B. İzole oromandibulolingual distoni olgularının retrospektif incelenmesi. Parkinson Hast Harek Boz Derg 2022;25(2-3):29-34. doi: 10.5606/phhb.dergisi.2022.12.

Etik Komite Onayı

Çalışma, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu tarafından onaylandı (tarih: 27.07.2022, no: 2022/514/230/2). Bu çalışma Helsinki Deklerasyonu Prensipleri’ne uygun olarak yapıldı.

Yazar Katkıları

Tasarım: B.Ö.B.; Kontrol/denetim: B.Ö.B.; Veri toplama ve/veya işleme: N.Y.A.; Analiz ve/veya yorumlama: N.Y.A., B.Ö.B.; Literatür taraması: N.Y.A.; Makalenin yazılması: N.Y.A., B.Ö.B.; Eleştirel inceleme: B.Ö.B.; Referanslar ve fonlar: N.Y.A., B.Ö.B.

Çıkar Çatışması

Yazarlar bu yazının hazırlanması ve yayınlanması aşamasında herhangi bir çıkar çakışması olmadığını beyan etmişlerdir.

Finansman

Yazarlar bu yazının araştırma ve yazarlık sürecinde herhangi bir finansal destek almadıklarını beyan etmişlerdir.