Journal of Parkinson's Disease and Movement Disorders

Buket Tuğan Yıldız1, Deniz Tuncel Berktaş1, Filiz Taş2, Ayşegül Erdoğan3

1Department of Neurology, Kahramanmaraş Sütçü Imam University, Faculty of Medicine, Kahramanmaraş, Türkiye
2Department of Public Health Nursing, Kahramanmaraş Sütçü Imam University Faculty of Health Sciences, Kahramanmaraş, Türkiye
3Department of Public Health, Kahramanmaraş Sütçü Imam University Faculty of Medicine, Kahramanmaraş, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Farkındalık, bilgi düzeyi, toplum, huzursuz bacak sendromu.

Özet

Amaç: Çalışmanın amacı, birinci basamak sağlık hizmetlerine başvuran kişilerde huzursuz bacak sendromu konusundaki farkındalık düzeyini belirlemekti.

Hastalar ve Yöntemler: Bu anket 240 katılımcı (99 erkek, 141 kadın; ort. yaş 32.6±13.1 yıl; dağılım, 18-78 yıl) ile Temmuz 2020 - Temmuz 2021 tarihleri arasında yürütüldü. Araştırmanın ilk aşamasında katılımcıların (sağlık hizmeti almak üzere birinci basamak sağlık hizmeti merkezine başvuran kişiler) yaş, cinsiyet ve eğitim durumu gibi demografik özellikleri incelendi. İkinci aşamada huzursuz bacak sendromu ile ilgili farkındalık düzeyini belirlemek için katılımcılara anket soruları soruldu ve üçüncü aşamada katılımcılar huzursuz bacak sendromu olup olmadığını belirlemek için Uluslararası Huzursuz Bacak Sendromu Çalışma Grubu kriterleri ile ilgili soruları cevapladı.

Bulgular: Katılımcıların %37,1'i “Huzursuz bacak sendromunu hiç duydunuz mu?” Sorusuna “Evet” cevabını verdi. “Bu bozukluğun ne olduğunu biliyor musunuz?” sorusu sorulduğunda, bu oran %30.8’e düştü. Uluslararası Huzursuz Bacak Sendromu Çalışma Grubu tanı kriterlerinin dört sorusuna da “Evet” yanıtı veren hasta oranı %28.1 idi.

Sonuç: Uluslararası Huzursuz Bacaklar Sendromu Çalışma Grubunun tanı kriterlerini karşılayan hasta sayısı yüksek olmasına rağmen, az miktarda hasta hastalık hakkında bilgi sahibiydi. Yaşam kalitesini ve uyku kalitesini etkileyen bu bozukluk hakkında daha fazla bilgi sahibi olunması halk sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır.